Nawigacja

 • Zapraszamy do zapoznania się!

 • Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

  Zapraszamy do zapoznania się:

  -----> Rozkład jazdy autobusu szkolnego.

 • Komunikat Dyrektora - dotyczy klas I i oddziału przedszkolnego.

  W dniu 26.06.2020 r. o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie wychowawców z dziećmi i rodzicami przyszłych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych:

  Pani Paulina Emilianowicz klasa Ia

  Pani Małgorzata Stasiełowicz klasa Ib

  Pani Katarzyna Orman 0a

  Pani Agata Sakowicz Witko 0b

  Miejsce spotkania: teren zielony przed wyjściem na plac zabaw lub korytarz I piętro 0.

  W załączeniu - wyprawka:

  WYPRAWKA 2020/2021 oddział przedszkolny

  WYPRAWKA 2020/2021 klasy I

 • Harmonogram konsultacji dla uczniów SPzOI w Łomnicy (obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.).

 • Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19, obowiązująca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.

 • Zarządzenie Dyrektora SPzOI w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym.

  Zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego do SPzOI w Łomnicy na rok szkolny 2020/2021

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Mysłakowice dotyczące II transzy przyznanych w roku szkolnym 2019/2020 stypendiów szkolnych

 • Informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców

  INFORMACJI DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW, ICH RODZICÓW O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ                W SZKOLE, Z UWZGLĘDNIENIEM HIGIENY PRACY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA  W SIECI

  Pamiętajmy, że to trudny czas dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególną rolę odgrywać powinna wyrozumiałość, gotowość do współpracy i pomocy oraz wzajemne wspieranie się.

   

  W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole i przygotowaniem do wprowadzenia zdalnego nauczania nauczyciele rekomendują wykorzystanie w tym celu: ·         

  1. Dziennika elektronicznego z wykorzystaniem paneli:
   • wiadomości,
   • zadania domowe,
   • „ zaplanuj lekcje”
  2. Szkolnej chmury - https://szkolalomnica-my.sharepoint.com/, w tym
  • Teams https://teams.microsoft.com/
  • Outlok https://outlook.office.com/
  1. Komunikatorów typu: Mess, WA, Skype.
  2. Facebooka do pracy w ramach tworzonych wg potrzeb grup społecznych.
  3. Zdalnych lekcji na  www.gov.pl
  4. Internetu - np. inne platformy edukacyjne, strony i serwisy internetowe polecane przez Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej
  5. Mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.
  6. Kontaktu telefonicznego.

  Najważniejsze zadania nauczyciela realizującego kształcenie na odległość należy uznać:

  • Działania polegające na instruowaniu uczniów, informowaniu oraz konsultowaniu się z nimi.
  • Jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i odpowiedź na pojawiające się pytania uczniów.
  • Lekcja zdalna odbywa się według ściśle określonego harmonogramu i zawiera wszystkie istotne z punktu widzenia uczących się informacje.
  • Za pomocą wcześniej ustalonych narzędzi multimedialnych (komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego) nauczyciel realizuje tematykę zajęć, wykorzystując bazę materiałów z dostępnych źródeł.
  • Działania polegające na aktywizowaniu uczniów oraz podnoszeniu i podtrzymywaniu ich motywacji do nauki.
  • Ocenianie pracy i formułowanie informacji zwrotnej. Bardzo ważnym zadaniem nauczyciela jest regularna, systematyczna ocena pracy uczących się oraz formułowanie ocen, opinii i konstruktywnej informacji zwrotnej.
  • Monitoring uczących się, który polega m.in. na monitorowaniu logowań uczestników oraz raporty ich aktywności.
  • Prowadzenie zajęć, a także uczestniczenie w zajęciach odbywa się z wykorzystaniem domowego sprzętu PC i oprogramowania lub telefonu komórkowego. Nauczanie nie wymaga specjalistycznego sprzętu.
  • Większość aktywności wykonywana jest przy użyciu zaktualizowanej przeglądarki internetowej.
  •  W zależności od charakteru danych zajęć może zaistnieć potrzeba posiadania odtwarzacza filmów wideo lub odtwarzacza audio. W programy tego typu wyposażony jest każdy komputer bądź można je bezpłatnie pobrać z sieci, więc nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania ani ponoszenia dodatkowych kosztów.

  Zasady prowadzenia kształcenia na odległość

  • Za prowadzenie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel. Do jego zadań należy systematyczne monitorowanie aktywności poszczególnych uczniów, motywowanie do udziału w zajęciach uczestników o małej aktywności, sprawdzanie i ocenianie poszczególnych aktywności, sprawdzanie, czy uczniowie przestrzegają zasad etykiety, udzielanie informacji merytorycznych dotyczących danych zajęć.
  • Nauczyciel monitoruje aktywność uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Każda zdalna lekcja odpowiada 1 godzinie lekcyjnej.
  • Po zakończenia danej aktywności nauczyciel jest zobowiązany do oceny poszczególnych uczniów.
  • W przypadku braku zaliczenia danej aktywności nauczyciel indywidualnie z uczestnikiem ustala formę oraz termin jej zaliczania.
  • Należy skupić się przede wszystkim na realizacji podstawy programowej
  • Konsultować, tworzyć projekty międzyprzedmiotowe z innymi nauczycielami którzy pracują w danym oddziale.

  Dla uczniów:
   

  • Trzeba podejść do zdalnej nauki poważnie! to nie są ferie, wakacje!
  • Należy regularnie sprawdzać wskazane portale internetowe na których komunikujesz się z nauczycielami
  • Wskazana samodyscyplina, sami wyznaczamy sobie 45 minutowe okresy pracy i organizujemy 510 minutowe. Pamiętaj – masz wpływ na organizację swojej pracy i ćwiczysz silną wolę.
  • Przerwy w prac są wskazane, ale jak podano wyżej nie za długie, bo wtedy dzień pracy i nauki niepotrzebnie się przedłuży.
  • Przy korzystaniu ze stanowiska komputerowego zachowujemy odpowiednią postawę – sylwetka wyprostowana, wykorzystujemy oparcie fotela, odległość oczu od monitora powinna wynosić od 4075 cm, monitor nie może być umieszony na tle okna a  jego ustawienie powinno zapobiegać odbijaniu się światła, dbaj o wzrok i co 30 minut spójrz przez okno na daleko położony punkt a następnie na jakiś punkt blisko siebie, pamiętaj o wietrzeniu pomieszczenia, rób częste przerwy i wykonuj podczas nich ćwiczenia rozluźniające.
  • Uczniowie powinni prosić o pomoc i wsparcie rodziców i/lub bliskich w razie potrzeby i pamiętać, że nauczyciele również cały czas pozostają do dyspozycji na Librusie w razie wszelkich pytań i wątpliwości.

  Dla rodziców

  • Należy udostępnić dziecku sprzęt na tyle na ile potrzebuje, jeśli w domu jest na przykład tylko jeden komputer.
  • Również bardzo często i regularnie sprawdzać Librusa.
  • Podczas pracy dziecka przy komputerze rodzice monitorują, nadzorują i nie dopuszczają do sytuacji groźnych, np. zagrożenia cyberprzemocą np. w przerwie od nauki.
  • Konieczne udzielenie dziecku wsparcia, pomocy, przeczytanie poleceń, wytłumaczenie, ukierunkowanie w wykonaniu zadania i dopingowanie dzieci aby nie obawiały się prosić o pomoc do nauczycieli.
  • Prosimy wykazać się zrozumieniem, wytrwałością i cierpliwością sytuacja jest niezależna od nikogo, nauczyciele są do dyspozycji uczniów i można się z nimi kontaktować ustalonymi kanałami komunikacji.

  Zdalne nauczanie w oddziale przedszkolnym 0a i 0b

  1. Przekazywanie informacji rodzicom poprzez: Librus, e-mail, komunikator – Messenger portale społecznościowe, indywidualny kontakt telefoniczny.
  2. W librusie poprzez tekst pisany i załączniki, linki do stron internetowych i  YouTube, dokumenty Word (np. karty pracy), obrazki w PDF.
  3. Rodzic pracuje w domu  z dzieckiem  uwzględniając jego  samopoczucie, zainteresowania, wiek, czy dziecko ma ochotę na daną aktywność, czy dziecko wykazuje chęć wykonania danego zadania.
  4. Rodzic dawkuje według własnego uznania ilość pracy  dziecka przy komputerze,
  5. Rodzic uwzględnia przerwy między poszczególnymi aktywnościami.
  6. Rodzic prowadzi kontrole nad otwieranymi  przez dziecko stronami w Internecie.

  Zdalne nauczanie w oddziałach 1-3 szkoły podstawowej

  1. Sposób komunikacji - dziennik elektroniczny - konto rodzica.
  2. Kontakt z rodzicami poprzez telefon i Messengera.
  3. Kształcenie na odległość polega na tym, iż nauczyciel wychowawca codziennie o godzinie ustalonej wcześniej z rodzicami podaje zakres materiału /numery stron i numery zadań/ do samodzielnego rozwiązania przez uczniów w domu.
  4. Uczniowie powierzone zadania wykonują w podręczniku szkolnym - ćwiczeniach szkolnych - zeszycie. Zakres materiału związany jest z realizacją podstawy programowej klasy.
  5.  Higiena pracy uczniów: Korzystanie z komputera, laptopa, telefonu, uczeń klas młodszych powinien ograniczyć
   do 1 godziny dziennie, ze wzgędu na dużą szkodliwość oddziaływania światła ekranu na oczy dziecka.
  6. Zasady bezpieczeństwa w sieci: Uczniowie klas 1-3 SP powinni korzystać z sieci tylko pod nadzorem rodziców.

                                                              BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

   Internet zmienia obecny świat i ludzi. Stwarza nam możliwości stałego i szybkiego dostępu do różnorodnych informacji. Staje się przyszłością, w której każdy z nas będzie musiał wziąć udział. W sytuacji, w której się znaleźliśmy stał się on niezbędnym narzędziem w procesie edukacji. Jego zaletą jest możliwość korzystania z zasobów w dowolnych porach oraz to, że zawiera szeroki asortyment narzędzi pomocnych do nauki i komunikacji.

  Jednak mimo wielu pozytywów niesie on również zagrożenia. Wszyscy korzystający z Internetu narażeni są bardzo często na kontakt z niebezpiecznymi treściami, niecenzuralnym słownictwem, wirusami i przekazaniem danych w nieodpowiednie ręce. Dlatego też konieczna jest edukacja mająca na celu uświadomienie wszystkim zagrożeń, a tym samym przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
   

  Podstawowe zasady, których należy przestrzegać:

  1. Jeśli nie masz pewności, z kim rozmawiasz, nie podawaj żadnych informacji na swój temat.
  2. Nie zdradzaj innym swoich haseł. Układaj takie, które będą trudne do odgadnięcia
  3. Nie pozwalaj na zapamiętywanie przez przeglądarkę haseł do poczty elektronicznej i serwisów, z których korzystasz na cudzym komputerze – w przeciwnym razie każda osoba pracująca po tobie na tym komputerze będzie mogła zalogować się na Twoje konto. Po skończonej pracy wyloguj się – inaczej ktoś może się pod Ciebie podszyć.
  4. Jeśli korzystasz z serwisów społecznościowych, zadbaj o odpowiednie ustawienia prywatności. Im mniej informacji udostępniasz osobom postronnym, tym lepiej. Zastanów się, czy na pewno warto z tych serwisów korzystać. Pamiętaj, że zgodnie z regulaminem Facebooka możesz założyć tam konto dopiero po ukończeniu 13. roku życia.
  5. Na forach dyskusyjnych czy blogach posługuj się Nickiem (pseudonimem), a nie swoim imieniem i nazwiskiem. Unikaj publikowania informacji o sobie w sieci.
  6. Nie korzystaj z możliwości automatycznego „oznaczania się” w miejscu pobytu.
  7. Zwracaj uwagę na komunikaty pojawiające się w trakcie ściągania aplikacji na komputer lub smartfon. Możesz się z nich dowiedzieć, do jakich Twoich danych żąda dostępu pobierana usługa. Uważaj, na co wyrażasz zgodę.
  8. Stosuj programy antywirusowe.
  9. Nie wchodź na niesprawdzone, podejrzane linki – korzystaj z oficjalnych i polecanych portali, stron i serwisów.

  HIGIENA PRACY

  1. Nauczyciele wysyłają do uczniów zadania w czasie, kiedy planowo powinni mieć lekcje (nie częściej)- nowy dostosowany plan lekcji od 26.03.2020 r.
  2. Ilość zadań powinna być taka, żeby ich wykonanie nie zajęło więcej czasu niż planowana lekcja (plus ewentualne zadania domowe).
  3. Nauczyciele w miarę możliwości pomagają uczniom w powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy z zakresu zleconych zadań oraz podają na to sposoby w oparciu o inne źródła np. filmy, lekcje online, ciekawe strony, portale tematyczne.
  4. Ilość zadań długoterminowych oraz czas ich realizacji z poszczególnych przedmiotów powinny być dobrane w taki sposób aby nadmiernie nie obciążać uczniów.
  5. Zadania powinny uwzględniać możliwości uczniów, potrzeby i specyficzne trudności w nauce.
  6. Zadania powinny uwzględniać możliwości sprzętowe i dostępność uczniów do informacji.
  7. Pamiętajmy, że to trudny czas dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególną rolę odgrywać powinna wyrozumiałość, gotowość do współpracy i pomocy oraz wzajemne wspieranie się.
 • "Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne są Naszym priorytetem"

   

  Ogólne zasady zdalnego nauczania w SPzOI w Łomnicy, zalecam co następuje :

  1. Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi   w Łomnicy prowadzi kształcenie  na odległość.
  2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania  - podstawy programowej . Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowi ( w oddziałach klas IV-VIII ), specjaliści i terapeuci przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują modyfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość i realizują podstawę programową uwzględniając bezpieczeństwo i możliwości psychofizyczne uczniów .
  3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje Librus, który jest głównym narzędziem komunikacji ( wiadomości/lub zakładka „zaplanowana lekcja”), poprzez który nauczyciel określa formy współpracy klasą/uczniem.
  4. Przygotowano szczegółowe informacje dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców
   o kształceniu  na odległość  w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów
   i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa  w sieci ( załącznik nr 1 )
  5. Obowiązującym  planem lekcji na okres od 25.03.20 r. , jest ten opublikowany na stronie WWW szkoły . Nauczyciel pozostaje do dyspozycji ucznia i rodzica w godzinach  8.00-15.00.
  6. Harmonogram zajęć poszczególnych oddziałów (I-VIII) oparty na dotychczasowym planie lekcji, z uwzględnieniem następujących wytycznych :

  a) nauczyciel udostępnia materiały, linki i inne na Librusie przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu w godzinach 7.45-9.00, zgodnie z nowym dostosowanym planem lekcji.              

  b) lekcje wymagające bezpośredniego kontaktu z klasą/uczniem ,  w tym lekcje on-line, powinny odbywać w godzinach, zgodnie  z planem lekcji lub innym nie kolidującym  z planem lekcji terminem, po uzgodnieniu z nauczycielem.

  1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu, o dyspozycyjności nauczyciela i innych formach pomocy i wsparcia.
  2. Nauczyciele Nauczania Indywidualnego mają obowiązek poinformowania rodziców
   o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu, o dyspozycyjności nauczyciela i innych formach pomocy
   i wsparcia np.: spotkaniach  on-line lub innych uzgodnionych.
  3. Nauczyciele i specjaliści pracujący z  uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach,
   a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu,
   o dyspozycyjności nauczyciela i innych formach pomocy  i wsparcia np.: spotkaniach/terapii on-line lub innych uzgodnionych.
  4. Nauczyciel  prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowuje i przekazuje  wychowawcom klas I-III materiały elektroniczne uwzględniając bezpieczeństwo
   i możliwości psychofizyczne uczniów -  zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany  w domu.
  5. Szkolni specjaliści: pedagog i psycholog pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line  w dotychczas ustalonych godzinach i są do ich dyspozycji od 8.00-15.00.
  6. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych :

  - w oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele z uczniami i rodzicami;

  - ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line

  - ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania i przesłane do nauczyciela
  w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną, uzgodnioną   z nauczycielem.

  - dodatkowe zadnia ( związane z tematem przeprowadzonej lekcji ), również zlecone przez nauczyciela dla chętnych uczniów , czynności i prace wykonane przez uczniów.

 • Dzień kobiet w naszej szole...

  To już stanie się w naszej szkole tradycją, że z okazji Dnia Kobiet powstaje wystawa fotograficzna z udziałem naszych uczennic. W tym roku inspiracją jest tekst Juliana Tuwima pt. Ewa. Idealnie odzwierciedla on złożoność kobiecej natury... bo kobieta jest: „ grzeszna, i święta, Zdradliwa i wierna, i dobra i zła, I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza, I gołąb i żmija, i piołun i miód, I anioł i demon, i upiór i cud, I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, Początek i koniec...” Zapraszamy na wystawę!

 • Zapraszamy do rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych SPzOI w Łomnicy

 • Regulamin rekrutacji 2020 wraz z dokumentmi do wypełnienia i złożenia.

 • Wieczór z kulturą...

  W dniu 24 stycznia w naszej szkole odbył się VII WIECZÓR Z KULTURĄ. Przed licznie zgromadzonymi widzami wystąpili uczniowie prezentując najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Po wzruszającym koncercie można było skosztować pysznych domowych wypieków od pani Agnieszki Zimmer, Anetki Jankowskiej oraz Moniki Malec, a także wypić gorącą herbatkę przygotowaną przez gospodarzy wydarzenia. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć radnej pani Violetty Walawskiej oraz sołtysa Łomnicy pana Zbigniewa Kuczaja, którzy sprawili dodatkowo słodką niespodziankę dzieciom. Dziękujemy również państwu Wsół oraz Wysoczańskim, ktorzy rownież przygotowali kosz słodyczy dla naszych artystów.Wszystkiego najlepszego w 2019 roku życzą organizatorzy Beata Maculewicz, Lidia Urbanowicz-Mondry, Agata Kraińska, Joanna Stopczyk oraz Renata Cisińska

 • 28 FINAŁ 2020 WIATR W ŻAGLE

 • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  Zapraszamy serdecznie wszystkich na Wielki Finał do naszej szkoły w niedzielę, 12 stycznia 2020 roku w godzinach 14-18! Będą koncerty, licytacje super fantów, kiermasz ciast, światełko do nieba! Niech nie zabraknie ludzi o wielkim serduchu!!

 • Niech w 2020 roku spełnią się Wasze marzenia! 366 cudownych dni życzymy!!

 • Zdrowia, spokoju, radości i wszelkiej pomyślności...

 • Boże Narodzenie

  Pięknie spędzony ostatni dzień nauki w 2019 roku... Były życzenia, dzielenie opłatkiem, kolędy grane i śpiewane, mnóstwo pyszności (szczególne podziękowania składamy Mamom, które przygotowały ogromne ilości przepysznych uszek oraz innych smakołyków) i jasełka w wykonaniu klasy 6a. Najlepsze życzenia składa wsystkim klasa 7b. Do zobaczenia w 2020 roku!!

 • Andrzejki!! Wróżymy i bawimy się!

  Samorzad uczniowki klas 4-8 zorganizował Dzień Wróżb Anrzejkowych. Mnóstwo uczniów włączyo się do zabawy i z zaangażowaniem przygotowywali stoiska, wróżby i słodkości. Było mnóstwo zabawy, śmiechu i pyszności. Zapraszamy za rok!!