Nawigacja

Historia szkoły

Na kartach historii

          Pierwsze lekcje w Szkole Podstawowej zaczęły odbywać się w listopadzie 1945 roku. Pierwszym nauczycielem był pan Jan Wilkosz. Otwarto wtedy jeden oddział klasowy liczący 35 uczniów. Lekcje odbywały się w nieprzygotowanym do nauczania budynku - tzw. Domu Nauczyciela, w którym w czasie wojny był szpital. Z czasem rosła liczba uczniów, a do pracy zgłosiło się dwoje nauczycieli. Stworzyło to możliwość otwarcia siedmiu oddziałów. W roku szkolnym 1947/48 zorganizowana została klasa siódma dla pracujących.

         Trudne były lata 1948-49. Nastąpiły zmiany w obsadzie etatów pedagogicznych. Dotychczasowe nauczycielki zrezygnowały z pracy i w roli nauczycieli zaczęli występować rodzice z Komitetu Rodzicielskiego.

         Od 1 września 1952 roku nowym kierownikiem szkoły została pani Maria Gembara. Dwa lata później było już siedmiu nauczycieli, jednak najczęściej nie posiadali kwalifikacji zawodowych. W 1957 roku rozpoczął pracę jeszcze jeden nauczyciel, powołany został nowy kierownik szkoły, a Komitet Rodzicielski rozwiązano.

          1 września 1961 roku funkcję kierownika szkoły objął pan Leon Krzeszowski. W lutym 1962 roku rodzice zaczęli remont sal lekcyjnych. Prace zakończone zostały z końcem roku szkolnego 1961/62. Budynek, mimo że odnowiony nie spełniał oczekiwań nauczycieli i uczniów. Liczba tworzonych oddziałów rosła, a pomieszczeń w szkole brakowało. Rozpoczęły się starania o przekazanie nieużytkowanego pałacu w Łomnicy Dolnej na nową siedzibę szkoły. Tymczasem przy budynku starej szkoły uczniowie zbudowali boiska do siatkówki i koszykówki, rzutnie kuli i dysku.

          W roku szkolnym 1962/63 lekcje odbywały się już na trzy zmiany, ale nadal w starym budynku. Przełomowym stał się wrzesień 1964 roku. Wtedy to sfinalizowane zostały starania kierownika szkoły - Leona Krzeszowskiego i pałac w Łomnicy Dolnej został przekazany na nową siedzibę szkoły (rys. 1.). Po zakończeniu prac adaptacyjnych 26 listopada 1964 roku otwarto nowe lokum szkoły.

          Trzy lata później, w styczniu 1967 roku, miało miejsce przykre zdarzenie: wybuchł w szkole pożar, co w następstwie spowodowało nieznaczne naruszenie konstrukcji budynku. Jednak szybko przeprowadzono prace porządkowe i nadal w pałacu odbywały się lekcje. W szkolnym obiekcie nie przeprowadzano generalnych remontów, dlatego w 1971 roku zbagatelizowane wcześniej zniszczenia zaczęły zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły. Dopiero w maju 1971 roku zaczęto wnioskować o przeprowadzenie remontu, ale budynek szkoły był już w tak złym stanie, że bardziej opłacalne było wybudowanie nowej szkoły.
Rok szkolny 1972/73 rozpoczęto w pomieszczeniach innego budynku - w Łomnicy Górnej (rys. 2.). Równolegle prowadzono prace zabezpieczające w pałacu.

            W połowie września 1973 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Założono, że nowa szkoła miałaby służyć uczniom ze wsi: Łomnica, Dąbrowica, Wojanów. Komitet zebrał od sponsorów deklaracje na finansowe wsparcie przedsięwzięcia w wysokości 1,1 mln zł.

           Nowy semestr roku szk. 1972/73 rozpoczął się w doraźnie odnowionym pałacu. Prowadzono prace przy porządkowaniu otoczenia szkoły, próbowano na bieżąco usuwać usterki. Świeżo pomalowane ściany niedługo cieszyły uczniów i nauczycieli, gdyż budynek wymagał gruntownego remontu. Doszło nawet do zawalenia się stropu. Dzieci zaczęto przewozić do Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach, później wynajęto prywatny dom. W tym samym czasie po 16 latach kierowania szkołą odszedł z pracy pan Leon Krzeszowski, a nowym dyrektorem została pani mgr Maria Kuczaj.

            25. sierpnia 1977 roku Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Jeleniej Górze zatwierdziła budowę Szkoły Podstawowej w Łomnicy wraz z budynkiem mieszkalnym dla nauczycieli. Postanowiono, że wybudowane zostaną: szkoła, zespół kulturalno-socjalny, zespół żywienia, zespół pomieszczeń administracyjnych, zespół boisk sportowych, ośmiorodzinny budynek mieszkalny. Prace wstępne rozpoczęto w następnym roku. Zaczęto od przygotowania drogi dojazdowej i oświetlenia. Rodzice pracowali przy budowie ogrodzenia.

            Rok szkolny 1984/85 rozpoczęto w niedokończonej, będącej w trakcie budowy szkole. Lekcje zaczęły się z dwutygodniowym opóźnieniem. Prowadzono w tym czasie prace wykończeniowe. 7. września oddano do użytku jeden blok szkoły. Trzy dni później zaczęły się odbywać lekcje dla 200 uczniów. W październiku 1986 roku otwarto salę gimnastyczną i oddano resztę budynków (rys. 3.)

 W latach 1988-1992 dyrektorem szkoły był pan mgr Janusz Rybacki. W tym czasie (w 1991 roku) szkoła stała się samorządową. W latach 1992-1995 szkołą kierowała pani mgr Mariola Szybalska. W 1995-2003 funkcję dyrektora ponownie pełnił pan mgr Janusz Rybacki. Obecnie dyrektorem szkoły jest p. mgr Julita Odelga.

              Ważną chwilą dla SP w Łomnicy był dzień 18 grudnia 1995 roku. Wtedy to szkoła przystąpiła do programu "Szkoła Promująca Zdrowie".

             Lipcowa powódź z 1997 roku okazała się fatalna w skutkach dla naszej szkoły. Większość pomieszczeń została zalana i zniszczona, zwłaszcza te położone najniżej (rys. 4.). Jednak dzięki życzliwości sponsorów odremontowane zostały zniszczone przez wodę pomieszczenia.

            W roku 2000 uczestniczyliśmy w programie MEN "Pracownia internetowa w każdej Gminie", dzięki czemu otrzymaliśmy 10 komputerów do pracowni komputerowej. Na tym jednak nie koniec, gdyż pracownia była już wielokrotnie doposażana i udoskonalana.

           W związku z reformą systemu oświaty od 1. września 2000 r. w budynku naszej szkoły, oprócz szkoły podstawowej swą siedzibę ma także gimnazjum. Do obwodu szkoły podstawowej należą miejscowości: Łomnica, Dąbrowica, Wojanów i Bobrów. Do obwodu gimnazjum natomiast: Łomnica, Dąbrowica, Wojanów, Bobrów oraz Karpniki, Gruszków, Krogulec i Strużnica.

          Od roku szkolnego 2000/2001, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, powołano Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum.

          Integracja jest nowym modelem oświaty, przeciwieństwem oddzielania dzieci zdrowych od niepełnosprawnych. Jej podstawowym założeniem jest tworzenie środowisk, w których mogłyby działać dzieci na różnym poziomie i o różnym stopniu sprawności psychofizycznej. Edukacja integracyjna stanowi szansę wychowania nowego pokolenia w inny sposób, tak aby miało ono wyrobione zrozumienie, tolerancję i poszanowanie dla słabszych członków grup społecznych. Integracja jako nowy system pedagogiczny wymaga daleko idącej reformy organizacji warunków nauczania, zmian w metodyce prowadzenia zajęć, we współżyciu uczniów i relacjach między nauczycielami, a także współpracy z rodzicami.

          Organizując klasy integracyjne w ZSzOI w Łomnicy (w szkole masowej), wzięto pod uwagę przede wszystkim interes dzieci niepełnosprawnych, ale w ciągu kilku lat istnienia tych oddziałów zorientowano się, że są one równie ważne dla uczniów zdrowych. Szkoła w Łomnicy spełnia warunki odpowiedzialnej integracji (mała szkoła, odpowiednio przystosowane duże sale lekcyjne, gotowość akceptacji ze strony rodziców dzieci zdrowych i ze strony pedagogów, możliwość zapewnienia fachowej pomocy pedagogicznej, oraz mało liczebne klasy - tj. od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych). Oddziały integracyjne organizowane są w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. Szkoła zatrudnia nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, z oligofrenopedagogiki oraz terapeutyczne.

           Co roku odbywa się nabór do klas integracyjnych. Dzieci chcących się uczyć z niepełnosprawnymi rówieśnikami wciąż przybywa. Rodzice zdrowych dzieci często decydują się na umieszczenie dziecka w klasie integracyjnej, ponieważ ich starsze dzieci do takiej klasy chodziły, bądź też słyszeli od znajomych o takiej formie nauki.